Recepcja serwisu: 513 044 380, 513 034 656 rezerwacja terminu Pomoc techniczna: 501 352 444
w W DNIACH 29 KWIECIEN - 5 MAJ SERWIS BEDZIE NIECZYNNY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji  rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 1. Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy WALDEMAR CHMIELEWSKI ABS CAR (Administrator Danych Osobowych) NIP: 5210400576, REGON: 012270776, 03-182 Warszawa, ul. Powałów, nr 17. w zakresie realizacji zamówień, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i klientów, jeżeli udzielą oni stosownych zgód.
 2. Reprezentant Administratora Danych Osobowych jest dla Państwa dostępny pod adresem mail abscar@abscar.pl bądź w siedzibie firmy lub telefonicznie pod numerem 501352444.
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  a/ zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np.  przepisy podatkowe,
  c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) -  przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
  e/ w celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
  f/ marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania,
  g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5
  h/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,
 4. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
  Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy. 
  Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postępowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 5. Przekazywanie danych  
  Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  a/ obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu, 
  b/ podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe,  doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, wsparcia procesów marketingowych, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności),
  c/ podwykonawcom i osobom prowadzącym zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie usług świadczonych przez Administratora
  d/ obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
  Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  a/ sprostowanie danych
  b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
  c/ ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
  d/ dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
  e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
  f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Regulamin serwisu | O firmie | Zasady przetwarzania danych osobowych

2024 © Abscar. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: recode.pl